انجمن زرتشتیان یزد در راستای حفظ گویش زرتشتی و انتقال آن به نسل جدید ، مجموعه داستان هایی با موضوعات آیینی و دینی را برای این نسل در دست تولید دارد که در لیست زیر میتوانید این داستان های صوتی را گوش کرده و یا دانلود کنید.
این فایل صوتی به سفارش انجمن زرتشتیان و با خوانش عزیزان نسرین خنجری، فرزانه بمانی و آتوسا یزدانی، نیکتا رادخو ضبط و تولید شده است.


داستان اول - جشن سده

دانلود داستان اول - جشن سده


داستان دوم - جشن اسفندگان

دانلود داستان دوم - جشن اسفندگان


داستان سوم - نوروز

دانلود داستان سوم - نوروز


داستان چهارم - زادروز اشوزرتشت

دانلود داستان چهارم - زادروز اشوزرتشت


داستان پنجم - وَچه هِم رِتَه

دانلود داستان پنجم - وَچه هِم رِتَه


داستان ششم-قسمت اول - هندی که تو پیر ساوز مخ بو

دانلود داستان ششم-قسمت اول - هندی که تو پیر ساوز مخ بو


داستان ششم-قسمت دوم - هندی که تو پیر ساوز مخ بو

دانلود داستان ششم-قسمت دوم - هندی که تو پیر ساوز مخ بو


داستان هفتم-قسمت اول - جشن تیرگان

دانلود داستان هفتم-قسمت اول - جشن تیرگان


داستان هفتم-قسمت دوم - جشن تیرگان

دانلود داستان هفتم-قسمت دوم - جشن تیرگان


داستان هفتم-قسمت سوم - جشن تیرگان

دانلود داستان هفتم-قسمت سوم - جشن تیرگان


داستان هشتم - جشن مهرگان

دانلود داستان هشتم - جشن مهرگان


داستان نهم - جشن دیگان

دانلود داستان نهم - جشن دیگان


داستان دهم - شب چله

دانلود داستان دهم - شب چله